Sagot.

.

Ang bilang 1 sa itaas ay isang karapatang pantao, kaya isang tsek ang inilagay sa patlang. Sa pamamagitan nito, naipapakita natin ang pagmamahal sa iba at pagrespeto sa kanilang katangian, kapakanan, at dignidad bilang tao.

Sa araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang: 1.

Ano ang mga tungkulin ng datu.

Sa bawat gawain na iyong natatapos, karagdagang karanasan at aral na iyong maiipon. . .

Lahat tayo ay mga mamamayan.

Tukuyin kung anong tungkulin ang inilalarawan sa bawat bilang. Isang moral na pangako o “commitment” sa isang tao. .

. Upang mas maunawaan pa natin ang kahalagahan ng wika sa lipunan hayaan ninyong bigyan ko ng mga.

KAPUWA.

7.

Ito ang kakayahan ng isang mamamayan ng isang bansa na gumawa ng isang bagay na malaya. Ang tungkulin natin bilang mamamayan ay tugunan ng makabuluhang gampanin ang ating.

. 6K loves, 2.

Mas marami ka ng mga gawaing nararapat gawin at marami kang natutuhan sa mga bagay na iyong ginagawa.
Ang bawat mamamayan ay may karapatang magnakaw upang yumaman.
Tungkulin ng mamamayan.

.

Ang tungkulin natin bilang mamamayan ay tugunan ng makabuluhang gampanin ang ating mga karapatan.

Kusang-loob na nakiisa ang mga mamamayan sa programa ng barangay. Halimbawa, karapatan nating mamuhay sa mundong ito na may sapat na pagkain, may tahanan, at iba pa. .

hindi natin dapat pabayaan ang ating pagpunta sa mga. . Pagbibigay sa kahulugan sa kakayahan o abilidad ng tao sa paggawa ng kilos ng walang tumitinging tagapangasiwa. Isang moral na pangako o “commitment” sa isang tao. mailalarawan ang epektong pagtupad at. 1990The taming of the millionaire.

.

Dec 19, 2020 · Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibabaupang malaman natin kung ano ang mga natutuhan mo. Ang mga batang Pilipino ay may mga tungkuling dapatgampananupang sa maging maayos, mapayapa at maunlad ng kanyang komunidad.

Bukod sa mga ito, nagkaroon din ng mga saligang batas noong 1898 at 1943, ngunit ito ay di nagtagal.

.

Sa araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang: 1.

.

.